Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας, ΔΩΔΩΝΗ Α.Β.Γ.Ε@Δωδώνη

Τμήμα Βιολογίας,Παν/μίο Αθηνών, Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μοριακή Μικροβιολογία.

Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων σε μία ελληνική βιομηχανία γαλακτοκομικών.

Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η πληθώρα των εμπορικών καναλιών μέσω των οποίων ένα προϊόν φθάνει στον καταναλωτή έχει αλλάξει τη σκηνή της Βιομηχανίας Τροφίμων την τελευταία δεκαετία. Στόχος της Βιομηχανίας είναι να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που προσφέρονται στον καταναλωτή είναι ασφαλή, κατάλληλα για κατανάλωση και πληρούν τις ρυθμιστικές απαιτήσεις της χώρας που καταναλώνονται. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, οι βιομηχανίες τροφίμων εφαρμόζουν μία σειρά από Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) όπως είναι το ISO 22000, το IFS κ.α. Κάτω από την «ομπρέλα» ενός ΣΔΑΤ υπάρχει μία σειρά από προγράμματα και πρακτικές όπως είναι τα HACCP, GMPs και OPRPs, η εφαρμογή των οποίων διασφαλίζει την παραγωγική διαδικασία και την ασφάλεια των τροφίμων. Στην ομιλία θα παρουσιαστούν τα συστήματα ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται στη ΔΩΔΩΝΗ, πως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην κουλτούρα της εταιρίας και βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινή λειτουργία της. Παράλληλα, θα συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες τροφίμων στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή από δολιοφθορά (food defense) ή απάτη (food fraud) στα τρόφιμα και τα εργαλεία που διαθέτουν για να επιτευχθεί αυτό.