Ο ΣΕΒΤ εκπροσωπεί την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέλη του είναι Κλαδικοί Σύνδεσμοι, αλλά και ατομικά πολλές επιχειρήσεις του Κλάδου των Τροφίμων.

Αποστολή του ΣΕΒΤ, ως φορέα που εκπροσωπεί την οργανωμένη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών και εκφράζει τη σύγχρονη επιχείρηση, είναι η ανάπτυξη και διατήρηση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τον κλάδο και ελκυστικού για τις επενδύσεις μέσα στο οποίο όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, μπορούν να αναπτυχθούν και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα ανταγωνίζονται αποτελεσματικά με σκοπό τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Το έργο του ΣΕΒΤ στηρίζεται σε επιστημονικές έρευνες, αξιόπιστη διαχείριση δεδομένων και αποτελεσματική επικοινωνία εντός του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ. Ο ΣΕΒΤ έχοντας ως προτεραιότητα τα Μέλη του θέτει στην πρώτη θέση την ασφάλεια των τροφίμων, την ποιότητα, τη διατροφή και υγιεινή διαβίωση, την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία και την αειφορία.  

Στην αποστολή του αυτή και σε συνεργασία με τα Μέλη του λειτουργεί ως ενεργός, αφοσιωμένος και υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος και επιδιώκει να βελτιώσει την αντιπροσωπευτικότητά του ενώ παράλληλα ενισχύει και προάγει τις πολιτιστικές και κοινωνικές αξίες του, αλλά και τον πλούτο, την ποικιλία και τις παραδόσεις του. Ο ΣΕΒΤ και τα Μέλη του στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών, συνεχίζοντας απρόσκοπτα να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών με την παροχή και διάθεση ασφαλών, ποιοτικών και στις καλύτερες δυνατές τιμές προϊόντων, τα οποία παράγονται μέσα από βιώσιμες διαδικασίες και σύγχρονες τεχνολογίες. Ο ΣΕΒΤ στοχεύει επίσης στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα της Ελληνικής Βιομηχανίας και στην αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς της στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων καταναλωτών.  

Η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς κλάδους της χώρας όσον αφορά στον κύκλο εργασιών και την προστιθέμενη αξία. Ο  Κλάδος διατηρεί τα χαρακτηριστικά ενός σταθερού, ανταγωνιστικού και ισχυρού μεταποιητικού τομέα και είναι ένας από τους λίγους βιομηχανικούς κλάδους της Ελλάδας, που έχει καταφέρει να κρατήσει υψηλά τα επίπεδα παραγωγής του.